‹اسناد نهضت ملی ایران و نهضت ملی کردن نفت›

Discours du Docteur Mossadegh sur la nationalisation du pétrole. 1950

فهرست کتاب جناب اشرف

Dr M. Mosaddeq on Visit to Cairo, November 1951

در بازگشت از شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر مصدق طی توقف کوتاهی در قاهره با مقامات کشوری دولت مصر و نیز رهبران جنبش های آزادیبخش شمال آفریقا دیدار کرد و حمایت مردم ایران را از نبرد آنان برای رهایی ملی ابراز داشت. مصدق مورد حمایت توده های وسیع مردم در قاهری قرار گرفت. دانشگاه قاهره نیز به مصدق یک دکترای افتخاری تقدیم کرد – امری که حسادت محمد رضا شاه را برانگیخت و او را به شکارچی دکتراهای افتخاری از دانشگاه های دولت های حامی خود بدل ساخت.

Mostafa Elm. Oil Power and Principle.Contents

نفت.قدرت و اصول.شناسنامه و فهرست

Shenasnameh-ye Khaterat-e Shaygan

Documents of the Nationalization of Iranian Oil

British Intelligent Officer Expelled from Iran on the Fate of Hussein Fatemi

نُخُستین پیام دکتر مصدق، نخست وزیر، از رادیو تهران به ملت ایران به مناسبت روز کارگر

نامه ی نخسست وزیر مصدق به استوکس مُهردار دولت بریتانیا در باره ی مسئله ی نفت.

نامه ی نخست وزیر به سفیر بریتانیا در باره ی مسئله ی نفت

Iranian Oil Issue in US-UK Diplomatic Discussion part 1

Iranian Oil Issue in US-Uk Diplomatic Discussions part 2

Iranian Oil issue in US-UK Diplomatic Discussions part 3

Iranian Oil issue in US-UK Diplomatic Discussions part 4

فهرست مطالب