‹دکتر محمد مصدق›

The Iranian Left.1941-47.Revolutionary Left.10-3

یک مشروطه-خواه ایرانی.دکتر محمد مصدق

باختر امروز- شماره هایی از ۱۳۳۰- ۱۳۳۲

گفتگو ی خسرو شاکری پیرامون خلیل ملکی در مهرنامه . خرداد ۱۳۹۰

Swedish Amnesty for Mosaddeq’s Release

Amnesty Inter. adopting Mosaddeq as Prisoner of Conscience

Iradj Eskandari and the Tudeh Party . Cosroe Chaqueri

Discours du Docteur Mossadegh sur la nationalisation du pétrole. 1950

مصاحبه ی فریدون آذر نور در باره ی حوادث ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

گرده ی سرگذشت دکتر مصدق در دانشنامه ی شوروی به روسی

خبر در گذشت دکتر محمد مصدق به روایت ساواک

Memorandum for the President Eisenhower by General Beddel-Smith

If Mosaddeq Were an Indian

British Embassy’s Report about Dr. Mosaddeq’s Stop-Over In Cairio in November 1951

Bolivian Reaction to Mosaddeq’s Victory in 1952

Dr Mosaddeq’s Obituary in the British Press

An American Report on Mosaddeq’s Health, 1967

A Secret British Report. The Shah on Mosaddeq’ Death in Conversation with A. Alam.1967

A Secret British Report on Mosaddeq’s Death and the Shah’s Attitude Thereof

A Secret Report to the British about Mosaddeq’s Illness.1967

A Secret Report to the British on Dr Mosaddeq in Internal Exile

نامه ی دکتر مصدق به جبهه ی ملی ایران در آمریکا

دو نمونه از دید استالینی حزب توده (روزنامه چلنگر) از رهبر نهضت ملی ایران که با توطئه ی امپریالیست های آنگلو سَکسون ساقط شد: Two Tudeh Party Cartoons.1950

PRESS RELEASE of the Mosaddeqist Front on the Iraqi Invasion of Iran, Sept. 1980

Dr M. Mosaddeq on Visit to Cairo, November 1951

در بازگشت از شورای امنیت سازمان ملل متحد، دکتر مصدق طی توقف کوتاهی در قاهره با مقامات کشوری دولت مصر و نیز رهبران جنبش های آزادیبخش شمال آفریقا دیدار کرد و حمایت مردم ایران را از نبرد آنان برای رهایی ملی ابراز داشت. مصدق مورد حمایت توده های وسیع مردم در قاهری قرار گرفت. دانشگاه قاهره نیز به مصدق یک دکترای افتخاری تقدیم کرد – امری که حسادت محمد رضا شاه را برانگیخت و او را به شکارچی دکتراهای افتخاری از دانشگاه های دولت های حامی خود بدل ساخت.

آیا شاه ایران می تواند یک آمریکایی باشد؟

سالشمار زندگی مصدق

یادداشت های پیرامون سلسله ی پهلوی

مصاحبه پیرامون آدمیت ۱

مصاحبه پیرامون آدمیت.۲

فهرست مطالب