‹اسناد جنبش چپ ایران›

The Iranian Left.1941-47.Revolutionary Left.10-3

هما ناطق پیرامون آیت الله خمینی. مرداد ۱۳۵۸

فدائیان خلق در ارزوی سلامتی آیت الله خمینی

In Defense of Iranian Workers. Revolution 1979

Dove va l’Iran in revolta. C. chaqueri. Il manifesto oct 1978

CFDT Solidarity with Iranian Workers

کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو

Andar radd-e Marxism Amiyaneh-ye Aq. Rassekh

Kuchek Khan’s Letter to B. Mdivani

In Defense of Workers-1

Documents of the Hezb-e Tudeh and Ferqeh-ye Dmokrat

Avetis Sultanzade. Life.2

Dr. Arani’s Works.Mazdak.1

Dr. Arani’s Works.Mazdak.2 .Erfan

A British Report on the Ejtema’iyoun.1923

The Left in Iran, 1941-1957

Revolutionary History, Vol.10, No. 3

Guest Editor: Cosroe Chaqueri

کتابی را که در پیش روی دارید چندین سال پیش از انقلاب ۱۳۵۷ توسط نویسنده این سطور با دشواری بسیار از کتابخانه لنین در مسکو تهیه شده بود، در آستانه انقلاب به همت فرهاد کشاورز به فارسی برگردانده شد، و به کوشش خسرو شاکری ویرایش و پانویس شد.

انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم بریتانیا آ.سلطانزاده مقدمه

انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم بریتانیا آ. سلطانزاده متن کامل

نامه ای از دکتر تقی ارانی در زندان پیرامون پرونده ی محاکمه اش . ۱۳۱۷

نامه ای به علی امیرخیزی ، عضو حزب کمونیست ایران، باکو

کمیته ی انقلاب آذربایجان و نهضت جنگل.۱

Sazmandahi-ye showrayee

The Second Jangali Coalition. 1921

نامه ی سرگشاده به رئیس جلسه ی اتحادیه ی دانشجویان ایرانی در فرانسه

May Day. Kar Aksariyat.2

سازمان انقلابی رنجبران و جمهوری اسلامی

Marxistha va mas’aleh-ye zanan

Eskandari BackCover

I. Eskandari. Un Prince iranien rouge en France

The Revolutionary History. 2-2010. Contents

To See the Dawn.Baku Congress.Reviewed.2

فهرست مطالب