‹تاریخ›

اعلامیه ی چهار تن از ایرانیان پیرامون حادثه ی سرکوب مخالفان در سیته اونیورسیته ی پاریس

Dove va l’Iran in revolta. C. chaqueri. Il manifesto oct 1978

U-turn Iran’s Tudeh Party . What Eskandary told the CPSU in 1981

The Jangali Movement and Soviet Historiography. Cosroe Chqaueri

مرغ طوفان . دکتر شاپور بختیار

بررسی روش شناسی تاریخنگاری فریدون آدمیت. متن سخنرانی خسرو شاکری در جلسه ی یاد بود او

Du spectre de la République islamique à l’apocalypse du Goulag, C. Chqaueri; Le Matin, 1 sept. 81

خسرو شاکری: نقش آدمیت در تاریخنگاری معاصر

بنظر من  به جرات می توان گفت که دکتر فریدون آدمیت نخستین مورخ دوران معاصرایران است که با شیوه های مدرن تاریخ نگاری به بررسی تاریخ انقلاب مسروطیت پرداخت. البته قبل از او کسان دیگری نیز به بررسی این تاریخ پرداخته بودند که از جمله می توان به احمد کسروی اشاره کرد …

۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۰

برای آگاهی مردم ایران

ما برای آگاهی مردم ایران اعلام می کنیم :

۱- میارزه چند ماهه اخیر ملت ایران که منجر به ابطال انتخابات و انحلال مجلسین و تغییر حکومت های دزد و غارتگر گردید همه بخاطر کسب حقوق و آزادیهائی بود که هشت سال غاصبانه از ملت ایران غصب کردند ….

کمیته دانشجویان دانشگاه تهران – وابسته به جبهه ملی

The Second Jangali Coalition. 1921

« روشنفکران» کمپرادور

مصاحبه پیرامون مشروطه با اعتماد ملی

مشروطه و بسترهای آن – در گفت وگو با خسرو شاکری

اعتماد ملی سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۸۵ شماره ۱۹۷

جنبش انجمن ها در مشروطیت – بازخوانی پدیده ای تاریخی- گفتگو با خسرو شاکری اعتمادملی شماره ۱۴۷ چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۵

مشروطه.جنبش انجمنین.اعتماد ملی-۱

مشروطه. جنبش انجمنین. اعتماد ملی-۲

مشروطه. جنبش انجمنین. اعتماد ملی-۳

پیام دکتر محمد مصدق به کنگره ی جبهه ی ملی ایران. ۱۳۴۱

Iranian Inellectuals and the Revolution. Entretien avec Cosroe Chaqueri

Bertamd Russell on Khavari’s Imprisonment

Irand the Cold War.Book Review

معرفی کتاب غروب شوکت قوام، «حضرت اشرف»

حاکمیت ملی و دشمنان اش

بازار گرم خدمتکاری و تیرهایی که کمانه می کنند

تاریخچه ی کوشش های ایرانیان برای استقرار حقوق بشر در ایران

اعدام شیخ فضل الله نوری

Europeans Committee for Iranian Workers.1

Mosaddeq Book Content.1

Iran and the Cold War. Review

Iran 2500 ans .Un Macabro Rituale

CFDT à la Ligue iranienne de DH, .1981

. Entretien avec Cosroe Chaqueri on Intellectuals and the Revolution

Hassan Nazih on Human Rights in Iran.1989

مصدق و تاریخ. تقریظ کتاب

فهرست مطالب