‹پیکار علیه اعدام›

مصاحبه ی عبدالکریم لاهیجی با امید ایران پیرامون قانون اساسی ج.ا.ا. و محاکمه ی سعادتی

. British MPs’ Letter of Protest to Ayatollah Khomeini. 1980

شهروند افتخاری پاریس و فرار از جبهه ی نبرد. ع.ا. حاج سید جوادی

Intervention du Mître M. Beauvillard à la Réunion publique de la Ligue iranienne pour les Droits de l’Homme en Iran

اعدام در ایران. طرح هایی از خاور

تاریخچه ی کوشش های ایرانیان برای استقرار حقوق بشر در ایران

اعدام صدام حسین

اعدام شیخ فضل الله نوری

جمهوری اسلامی و اعدام.طرح

چپ و حکم اعدام. ۱۳۶۳

فهرست مطالب