‹اسناد تاریخی›

The Iranian Left.1941-47.Revolutionary Left.10-3

یک مشروطه-خواه ایرانی.دکتر محمد مصدق

مصاحبه ی عبدالکریم لاهیجی با امید ایران پیرامون قانون اساسی ج.ا.ا. و محاکمه ی سعادتی

اعلامیه ی چهار تن از ایرانیان پیرامون حادثه ی سرکوب مخالفان در سیته اونیورسیته ی پاریس

اعلامیه ی جامعه دفاع از حقوق بشر در برلن پیرامون حادثه سیته اونیورسیته ی پاریس.آوریل ۱۹۸۴

باختر امروز- شماره هایی از ۱۳۳۰- ۱۳۳۲

فدائیان خلق در ارزوی سلامتی آیت الله خمینی

In Defense of Iranian Workers. Revolution 1979

Dove va l’Iran in revolta. C. chaqueri. Il manifesto oct 1978

CFDT Solidarity with Iranian Workers

British MPs for Release of A. Qasemi

Amnesty Inter. adopting Mosaddeq as Prisoner of Conscience

Discours du Docteur Mossadegh sur la nationalisation du pétrole. 1950

Karl Kautsky Socialism and Colonialism an analysis

کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو

Kuchek Khan’s Letter to B. Mdivani

Documents of the Hezb-e Tudeh and Ferqeh-ye Dmokrat

Avetis Sultanzade. Life.2

Dr. Arani’s Works.Mazdak.1

Dr. Arani’s Works.Mazdak.2 .Erfan

A British Report on the Ejtema’iyoun.1923

The Left in Iran, 1941-1957

Revolutionary History, Vol.10, No. 3

Guest Editor: Cosroe Chaqueri

کتابی را که در پیش روی دارید چندین سال پیش از انقلاب ۱۳۵۷ توسط نویسنده این سطور با دشواری بسیار از کتابخانه لنین در مسکو تهیه شده بود، در آستانه انقلاب به همت فرهاد کشاورز به فارسی برگردانده شد، و به کوشش خسرو شاکری ویرایش و پانویس شد.

انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم بریتانیا آ.سلطانزاده مقدمه

انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم بریتانیا آ. سلطانزاده متن کامل

خبر در گذشت دکتر محمد مصدق به روایت ساواک

Memorandum for the President Eisenhower by General Beddel-Smith

If Mosaddeq Were an Indian

British Embassy’s Report about Dr. Mosaddeq’s Stop-Over In Cairio in November 1951

Bolivian Reaction to Mosaddeq’s Victory in 1952

American Supreme Court Judge Willam Douglas on Illegal Detensions in Iran, 1967

Dr Mosaddeq’s Obituary in the British Press

فهرست مطالب