‹گفتگو›

یک مشروطه-خواه ایرانی.دکتر محمد مصدق

مصاحبه ی عبدالکریم لاهیجی با امید ایران پیرامون قانون اساسی ج.ا.ا. و محاکمه ی سعادتی

گفتگو ی خسرو شاکری پیرامون خلیل ملکی در مهرنامه . خرداد ۱۳۹۰

مصاحبه با دکتر فریدون کشاورز. نقد خاطرات انور خامه ای

Intervista a Cosroe Chaqueri. Libera Stampa. Oct. 1980

مصاحبه ی فریدون آذر نور در باره ی حوادث ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

سوسیالیسم در گذر از استالینیسم. مصاحبه با خسروشاکری

مصاحبه پیرامون آدمیت ۱

مصاحبه پیرامون آدمیت.۲

مصاحبه پیرامون آدمیت قسمت آخر

مصاحبه پیرامون مشروطه با اعتماد ملی

مشروطه و بسترهای آن – در گفت وگو با خسرو شاکری

اعتماد ملی سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۸۵ شماره ۱۹۷

On Iranian Intellectuals. Roshnafekran

Iranian Inellectuals and the Revolution. Entretien avec Cosroe Chaqueri

قوام سر روس ها کلاه گذاشت؟ نه

قرارداد قوام – سادچیکف و خروج ارتش شوروی از ایران در گفت و گو با خسرو شاکری

اعتمادملی شماره ۸۹۲ – دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۸

IRAN. Revolution in Reverse. Marxism Today.Intro

Interview with SADEG.Marxism Today, August 1983

مصاحبه پیرامون کتاب تقی ارانی در آینه تاریخ

تقی ارانی در آینه ی تاریخ – خسرو شاکری  نشر اختران – تهران

مصاحبه با کارگزاران، تهران ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷

پاسخ به ترّهات فصلنامه ی بخارا.

گفتگوی ناصر رحیم خانی با خسرو شاکری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران:هنوز مشروطه را نمی شناسیم

فهرست مطالب