مولوی با صدای احمد شاملو …

گل نراقی – مراببوس

شجریان – یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

زویا ثابت – دختران سیه روز

فهرست مطالب